Results


OW2 Programming Contest 2012

Award Ceremony: October 15-16, 2011
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China

http://www.ow2.org/xwiki/bin/download/Events2011ProgrammingContest/WebHome/logo-programming-WEB.jpg

The Award Ceremony took place on October 15, 2011, at the Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China, followed by a workshop on 15-16 October.

Congratulations to all contestants for their remarkable work, and to all of those who have proposed topics for this year's contest!

Results

First prize

School Contestants Topic
National University of Defense Technology Yue Yu, Wang Tao, Yang Cheng, Li Xiang, Ouyang Xue, Huang JingQuan, Bai Yu Open source software feature detection and location

Second prize

School Contestants Topic
NanJing University of Aeronautics and Astronautics & BeiHang University Jiajun Lu, Minzhi Yan, Zhe Jia, Wenmin Zhao, Changbao Tian, Qiang Ge Building a Testing as a Service Platform for Web Service Load Testing with Service4All
Institute of Software Chinese Academy of Science Li Xuan, Jiang Haolian, Yan Dongxu Bench4Q as a Service
Institute of Software Chinese Academy of Science Shuping Ji, Ran Fu, Qiang Gao, Zhaohui Liu Extend Bench4Q for NoSQL Stores
BeiHang University Tang Yu, Zu Jianguo, Zhao Tao Resource metering and guarantee in Service4All
Peking University Jin Jing, Li Meng, Song Huaida Open source software feature detection and location
NanJing University of Aeronautics and Astronautics Wei Lv, Ning Wang, Wang Wang, Shuanglong Kan, Xuelong Chen, XingHen Liu BPM and model checking over SMEP

Third prize

School Contestants Topic
Ecole Supérieure d'Informatique d'Alger Mabrouk Sediki HTML5 Web Conferencing (Docdoku)